2011年09月10日

タイ語の接続詞

タイ語の接続詞:   
      
* ทั้งๆที่ th'ang th'ang th>ii   〜であるにもかかわず
 ทั้งๆที่ผมห้ามแต่เขาก็ไม่ฟัง th'ang th'ang th>ii ph<om h>aam t,ee(a) kh<ao k>oo(a) m>ai fang   私が禁じたにもかかわらず彼はいうことを聞かない。
 ทั้งๆที่ th'ang th'ang th>ii   〜であるにもかかわず
      
* ถ้าหากว่า th>aa h,aak w>aa   もし〜ならば
 ถ้าหากว่าคุณคิดถึงผม โทรศัพท์มาหาผมก็ได้ th>aa h,aak w>aa khun kh'it th<u(i)ng ph<om thooras,ap maa h<aa ph<om k>oo(a) d>ai   もしあなたが私のことを恋しく思ったら、私に電話をかけてきても良い。
 ถ้าหากว่า th>aa h,aak w>aa   もし〜ならば
 โทรศัพท์ thooras,ap   電話
 มาหา maa h<aa   訪問する
      
* เพราะว่า pr'o(a)? w>aa   〜名の出(原因)
 เขาเรียนภาษาไทยเพราะว่าชอบเมืองไทย    彼はタイが好きなのでタイ語を勉強している。
 เพราะว่า pr'o(a)? w>aa   〜名の出(原因)
      
* ถึงแม้ว่า th<u(i)ng m'ee(a) w>aa   たとえ〜でも
 ถึงแม้ว่าหิมะจะตกดิฉันก็จะไปให้ได้ th<u(i)ng m'ee(a) w>aa h,im'a? t,ok d,ich'an c,a? pai h>ai d>ai   たとえ雪が降っても、私は必ず行きます。
 ถึงแม้ว่า th<u(i)ng m'ee(a) w>aa   たとえ〜でも
 หิมะ h,im'a?   雪
 (หิมะ)ตก (h,im'a?) t,ok   (雪が)ふる
 ดิฉัน d,ich'an   私(女性語)
 ไป pai   行く
 ให้ h>ai   贈る
 ได้ d>ai   出来る
      
* แต่ t,ee(a)   しかし
 อาหารไทยเผ็ดแต่ก็อร่อยมาก ?aah<aan thai ph,et t,ee(a) k>oo(a) ar,oo(a)i m>aak   タイ料理は辛いが、しかしそれでもとてもおいしい。
 แต่ t,ee(a)   しかし
 อร่อย ?ar,o(a)i / ?ar,oo(a)i   
      
* เลย laa(*)i   それで、従って
 งานของเขายุ่งมาก เลยลืมทานข้าวกลางวัน ngaan kh<oo(a)ng kh<ao y>u(+)ng maak laa(*)i luu(i)m thaan kh>aao klaang wan   彼の仕事はとても忙しいので、それで昼食を食べ忘れた。
 เลย laa(*)i   それで、従って
 งาน ngaan   仕事
 ยุ่ง y>u(+)ng   忙しい
 ลืม luu(i)m   
 ทาน thaan   食べる
 ข้าว kh>aao   ご飯
 กลางวัน klaang wan   昼、昼間
      
* เพราะฉะนั้น phr'o(a)? chan'an   だから
 เขาเป็นคนดีมาก เพราะฉะนั้นผู้จัดการเลยเอ็นดู kh<ao pen khon dii m>aak pr'o(a)? chan'an ph>uu(+) c,at kaan laa(*)i ?enduu   彼はとてもいい人だ。だから社長は可愛がる。
 เพราะฉะนั้น phr'o(a)? chan'an   だから
 ผู้จัดการ ph>uu(+) c,at kaan   支配人
 เลย laa(*)i   動詞の前につけて「それでそのまま続けて次の動作に移る」ことを表す
 เอ็นดู ?enduu   可愛がる
      
* ไม่งั้น m>ai ng'an   そうでなければ
 ต้องขยันดูหนังสือ ไม่งั้นจะเรียนไม่จบ t>oo(a)ng khay<an duu n'angs<uu(i) m>ai ng'an c,a? rian m>ai c,op   まじめに勉強しなければならない。そうでないと卒業できない。
 ไม่งั้น m>ai ng'an   そうでなければ
 ขยัน khay<an   勤勉な
 จบ c,op   終わる、終了する
      
* หรือ r<oo(i)   あるいは
 จะรับชาหรือกาแฟดีคะ c,a? r'ap chaa r<oo(i) kaafee(a) dii k'a?   お茶にしますか、それともコーヒーにしますか。
 หรือ r<oo(i)   あるいは
 รับ    受ける、受け取る
      
* สมมุติว่า s<om m'ut w>aa   かりに〜ならば
 สมมุติว่าคุณเป็นเขา คุณจะทำอย่างไร s<om m'ut w>aa khu(+)n pen khao(+) khu(+)n c,a? tham y,aangrai   もしかりにあなたが彼だったならばどうしますか。
 สมมุติว่า s<om m'ut w>aa   かりに〜ならば
      
* และ l'e(a)?   そして
 ทุกคืนก่อนนอน ดิฉันไหว้พระและสวดมนต์ th'u(+)k khuu(i)n k,oo(a)n noo(a)n di,ch'an w>ai phr'a? le? s,uat mon   毎晩寝る前に私は仏様を拝み、そして経文を唱えます。
 และ l'e(a)?   そして
 คืน kuu(i)n   夜
 นอน noo(a)n   寝る
 ไหว้ w>ai   拝む
 พระ phr'a?   仏像
 สวด s,uat   祈る
 มนต์,มนตร์ mon   お経
      
* งั้น ng'an   それでは/じゃあ
 งั้น ผมจะโทรมาใหม่ ng'an ph<om c,a? thoo maa m,ai   それではまた電話をかけなおします。
 งั้น ng'an   それでは/じゃあ
 โทร thoo   電話する(略語)
 โทรศัพท์ thooras,ap   電話
      
* แล้ว l'ee(a)o   それで、それから
 ไปถึงสพานลอย แล้วเลี้ยวซ้าย    歩道橋のところまで行って、それから左に曲がります。
 แล้ว l'ee(a)o   それで、それから
      
* ทั้ง...และ th'ang...l'e(a)?   …も〜も両方とも
 เขาชอบทั้งหมาและแมว kh<ao ch>oo(a)p th'ang m<aa l'e(a)? mee(a)o   彼は犬も猫もどちらも好きだ。
 ทั้ง...และ th'ang...l'e(a)?   …も〜も両方とも
      
* ยิ่ง...ยิ่ง y>ing...y>ing   …すればするほど〜
 ยิ่งเรียนยิ่งเก่งขึ้น    勉強すればするほど上手になる。
 ยิ่ง...ยิ่ง y>ing...y>ing   …すればするほど〜
      
* เพื่อที่จะ ph>u(i)a th>ii c,a?   〜するために
 ดิฉันเรียนภาษาไทยเพื่อที่จะเข้าใจเมืองไทยให้ดีขึ้น d,ich'an rian phaas<aa thai ph>u(i)a th>ii c,a? kh>ao cai mu(i)ang thai h>ai dii kh>u(i)n   私はタイをもっとよく理解するためにタイ語を勉強します。
 เพื่อที่จะ ph>u(i)a th>ii c,a?   〜するために
 เข้าใจ kh>ao cai   分かる、理解する
 ให้ h>ai   与える
 ดี dii   良い、いい
 ขึ้น kh>u(i)n   上る、登る、上昇する
      
* หลังจาก l<ang c,aak   〜した後で
 หลังจากสอบเสร็จแล้ว เราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกัน l<ang c,aak s,oo(a)p s,e(i)t l'ee(a)o rao c,a? pai th>iao t,aang cangw,at d>uai kan   試験がおわってから私たちは一緒に地方へ遊びに行きます。
 หลังจาก l<ang c,aak   〜した後で
 สอบ s,oo(a)p   試験
 เสร็จ s,e(i)t   済む、完了する、完成する
 ต่าง t,aang   各々、各自
 จังหวัด cangw,at   県
      
* ก่อนที่จะ k,oo(a)n th>ii c,a?   〜する前に
 ก่อนที่จะไปเมืองไทยต้องเรียนภาษไทย k,oo(a)n th>ii c,a? pai mu(i)ang thai t>oo(a)ng rian phaas<aa thai   タイへ行く前にタイ語を勉強しなければなりません。
* ก่อนที่จะ k,oo(a)n th>ii c,a?   〜する前に
 พอหัวถึงหมอน ก็หลับไปเลย phoo(a) h<u(+)a th<u(i)ng m<oo(a)ng k>oo(a) l,ap pai laa(*)i   頭が枕に着くや否やすぐにそのまま眠ってしまった。
 พอ phoo(a)   〜すると(すぐに)
 หลับ l,ap   眠る
 เลย laa(*)i   ぜんぜん
      
* เวลา wee(i)laa   〜するとき
 เวลาสูบบุหรี่ ต้องนึกถึงผู้อื่น wee(i)laa s,uup bur,ii t>oo(a)ng n'u(i)k th<u(i)ng ph>uu ?,uun   タバコを吸うときは、他の人のことを考えなければならない。
 เวลา wee(i)laa   〜するとき
 สูบ s,uup   吸う
 บุหรี่ bur,ii   煙草
 นึก n'u(i)k   思う
 ถึง th<u(i)ng   〜について
 ผู้ ph>uu   人、者
 อื่น ?,uu(i)n   他の
      
* ที่ th>ii   〜であるところの
 แมวเป็นสัตว์ที่ผมชอบมาก mee(a)o pen s,at th>ii ph<om ch>oo(a)p m>aak   猫は私がとても好きな動物です。
 ที่ th>iiposted by srachai at 22:13| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

×

この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。